Bài thơ: Lòng vô sự

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trải nguy nan đã mấy phen
Thân nhàn phúc lại được về nhàn
Niềm xưa trung ái thề chẳng phụ
Cảnh cũ điền viên thú đã quen
Ba quyển đồ thư, thu nặng túi
Một thuyền phong nguyệt, chở đầy then
Trời cũng biết nơi lành dữ
Họa phúc chẳng dùng cái tóc chen.

Xem tiếp:



Vui lòng bấm g+1 để ủng hộ tinh thần cho admin

Có thể bạn sẽ thích